معرفی برگه ها و نوشته ها و تفاوت های این دو با یکدیگر